ลัวะ
          ลัวะ หรือ ละว้า หรือ ละเวือะ คือชนเผ่าพื้นเมืองก่อนชาติพันธุ์ไท เป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมก่อนการสร้างชาติรัฐล้านนา ในอดีตลัวะเคยมีวิวัฒนาการที่เจริญรุ่งเรือง มีการสร้างบ้านแปลงเมือง มีระบอบการปกครอง มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เมื่อถูกชาติพันธุ์ไทรุกรานจึงถอยร่นสู่ที่ราบเชิงเขาและสันเขา ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัฐฉาน สหภาพพม่า ตอนเหนือของลาว และทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และน่าน
----------------------------------------------------------------------------------------
Lua
          Lua or Lawa or Lawue is the indigenous people before the Tai races. Is the owner of the original area before the creation of the Lanna state In the past. Currently residing in Shan State, Burma, northern Laos. And north of Thailand They are scattered in Chiang Mai, Mae Hong Son, Chiang Rai and Nan provinces.
ELEGANT MOLD Project
Photographed by David Ryo
Back to Top