ภาพถ่ายชุดเครื่องแบบพนักงานในโครงการ " บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง: การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง) " สำหรับประกอบงานวิจัย โดย David Ryo
------------------------------------------------------------------------------
Photoshoot of train staff uniform under project "On the Lanna-Renaissance way: Follow the history of Northern Lanna travel destination root by the train (Chiang Mai / Lamphun / Lampang)" for the research. Photographed by David Ryo
Back to Top