𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭
14 holy characters in Asian belief.
Photographed by David Ryo
Styled and costume by Hongsawadee
𝐆𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡𝐚 elephant-headed Hindu god of beginnings also known as Ganapati, Vinayaka, and Pillaiyar, is one of the best-known and most worshipped deities in the Hindu.

พระคเณศ ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ เป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของ ศาสตร์ในด้านศิลปิน และศิลปะต่างๆ สังเกตได้จากในพิธีต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพิฆเนศ มาร่วมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์พรให้กับผู้ร่วมพิธีอีกด้วย
𝐕𝐚𝐢𝐬́𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧̣𝐚 is one of the Four Heavenly Kings, and is considered an important figure in Buddhism. The character of Vaiśravaṇa is founded upon the Hindu deity Kubera, but although the Buddhist and Hindu deities share some characteristics and epithets, each of them has different functions and associated myths. Although brought into East Asia as a Buddhist deity, Vaiśravaṇa has become a character in folk religion and has acquired an identity that is partially independent of the Buddhist tradition (cf. the similar treatment of Guanyin and Yama).

ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ในรามเกียรติ์เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางศรีสุมณฑา มีพระอนุชาคือ ท้าวกุเปรัน ท้าววัสวตีวัณ (เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6) ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก เคยตัดเศียรของท้าวราวัณขาดไป 1 เศียร ครองโลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสวัณคือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู
𝐁𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚 is a Hindu god, referred to as "the Creator" within the Trimurti, the trinity of supreme divinity that includes Vishnu, and Shiva. He is associated with creation, knowledge, and the Vedas. Brahma is prominently mentioned in creation legends. In some Puranas, he created himself in a golden embryo known as the Hiranyagarbha.

พระพรหม ในพระพุทธศาสนาคือท้าวมหาธาดาปชาบดีพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚 is known as "𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐫" within the Trimurti, the Hindu trinity which also includes Brahma and Vishnu. In the Shaivite tradition, Shiva is the Supreme Lord who creates, protects and transforms the universe. In the goddess-oriented Shakta tradition, the Supreme Goddess (Devi) is regarded as the energy and creative power (Shakti) and the equal complementary partner of Shiva. Shiva is one of the five equivalent deities in Panchayatana puja of the Smarta tradition of Hinduism.

ในบรรดาตรีมูรติ (เทพเจ้าสูงสุดสามองค์ อีกสององค์คือพระพรหมและพระวิษณุ) ถือกันว่าพระศิวะเป็น "ผู้ทำลาย" ในขณะที่ตามธรรมเนียมแบบไศวะถือว่าพระศิวะเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด ผู้สร้าง ผู้พิทักษ์ และผู้เปลี่ยนถ่ายจักรวาล ในคติศากติถือว่าเทวีและอำนาจสูงสุดของศากติประดุจเป็นคู่ของพระศิวะ พระศิวะยังเป็นหนึ่งในห้าเทพเจ้าองค์สำคัญของปัญจยัตนบูชาในคติสมรรตะของศาสนาฮินดู
𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡𝐧𝐚 is a major deity in Hinduism. He is worshipped as the eighth avatar of Vishnu and also as the Supreme god in his own right.[13] He is the god of protection, compassion, tenderness, and love;[14][1] and is one of the most popular and widely revered among Indian divinities.

𝐑𝐚𝐝𝐡𝐚 also called Radhika, is a Hindu goddess and the chief consort of the god Krishna. She is worshiped as the goddess of love, tenderness, compassion, and devotion. She is the avatar of goddess Lakshmi

พระกฤษณะ เป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในศาสนาฮินดู หนึ่งในแปดอวตารของพระวิษณุ และในบางธรรมเนียมบูชาในฐานะสวยัมภควัน หรือพระเจ้าสูงสุด พระกฤษณะเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องดูแล, ความเมตตา, ความอ่อนโยน และความรัก รวมถึงเป็นหนึ่งในเพทเจ้าฮินดูที่ได้รับการบูชาแพร่หลายที่สุด
𝐋𝐚𝐤𝐬𝐡𝐦𝐢 is one of the principal goddesses in Hinduism. She is the goddess of wealth, fortune, power, beauty, fertility and prosperity, and associated with Maya (Illusion). Along with Parvati and Saraswati, she forms the Tridevi of Hindu goddesses.

พระลักษมี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เจ้าแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นชายาและศักติ ของพระวิษณุ พระองค์เป็นหนึ่งใน “ตรีเทวี” (อีกสององค์คือ พระปารวตีและพระสรัสวตี)
𝐒𝐑𝐈 𝐒𝐔𝐓𝐓𝐎 𝐍𝐀𝐆𝐀
𝐒𝐑𝐈 𝐏𝐀𝐓𝐔𝐌𝐀 𝐍𝐀𝐆𝐈𝐍𝐈

พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทย มีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดาไม่ได้เป็นกษัตริย์ เป็นพระโอรสของพญานาโคศิรินาคราช กับ นางพญาศรีนคราบาดาล (แม่ย่าศรีเมือง) มีพรหมประกายโลก หรือวังนาคินทร์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเป็นเวียงวังที่ประทับ เป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช โดยมีพระมเหสี องค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี ที่กำเนิดในตระกูลเอราปถะ
𝐆𝐚𝐧𝐠𝐚 is the personification of the river Ganges, who is worshipped by Hindus as the goddess of purification and forgiveness. Known by many names, Ganga is often depicted as a fair, beautiful woman, riding a divine crocodile-like creature called the makara. Some of the earliest mentions of Ganga are found in the Rigveda, where she is mentioned as the holiest of the rivers. Her stories mainly appear in post-Vedic texts such as the Ramayana, Mahabharata, and the Puranas.

ในศาสนาฮินดูนั้น แม่น้ำคงคาถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และมีรูปเป็นเทวีพระนามว่า พระแม่คงคา พระนางได้รับการเคารพบูชาในศาสนาฮินดู ที่ซึ่งมีความเชื่อว่าการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาจะเป็นการคลายบาปและช่วยหนุนไปสู่โมกษะ และเชื่อกันว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้นบริสุทธิ์มาก ผู้แสวงบุญที่เดินทางมานิยมนำเถ้าอัฐิของญาติผู้ล่วงลับมาลอยในแม่น้ำ เชื่อกันว่าจะช่วยนำพาดวงวิญญาณ ไปสู่โมกษะ เรื่องราวของพระนางพบได้ทั้งในฤคเวทและปุราณะต่าง ๆ
𝐈𝐧𝐝𝐫𝐚 is the king of the devas (god-like deities) and Svarga (heaven) in Hindu mythology. He is associated with the sky, lightning, weather, thunder, storms, rains, river flows, and war.Indra's myths and powers are similar to other Indo-European deities such as Jupiter, Perun, Perkūnas, Zalmoxis, Taranis, Zeus, and Thor, part of the greater Proto-Indo-European mythology.

พระอินทร์เป็นราชาแห่งเทพ และสวรรค์ ในตำนานฮินดู เขามีความเกี่ยวข้องกับท้องฟ้า ฟ้าแลบ สภาพอากาศ ฟ้าร้อง พายุ ฝน กระแสน้ำ และสงคราม ตำนานและอำนาจของพระอินทร์มีความคล้ายคลึงกับเทพอื่นๆ ของอินโด-ยูโรเปียน เช่น จูปิเตอร์ เปรูน เปอร์คูนาส ซัลโมซิส ทารานิส ซุส และ ธอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำนาน โปรโต - อินโด - ยุโรปอันยิ่งใหญ่
𝐒𝐚𝐫𝐚𝐬𝐰𝐚𝐭𝐢 is the Hindu goddess of knowledge, music, art, speech, wisdom, and learning. She is one of the Tridevi, along with the goddesses Lakshmi and Parvati.

พระสุรัสวดี หรือ พระสรัสวดี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ผู้อุปถัมภ์ความรู้, ศิลปะ, ดนตรี, ปัญญา และการเรียนรู้ เป็นพระชายาของพระพรหม และเป็นหนึ่งในตรีเทวีร่วมกับพระลักษมีและพระปารวตี ช่วยเหลือตรีมูรติในการสร้าง รักษา และทำลายเอกภพ ตามลำดับ
𝐃𝐮𝐫𝐠𝐚 is a major Hindu goddess, worshipped as a principal aspect of the mother goddess Mahadevi. She is associated with protection, strength, motherhood, destruction, and wars.

พระแม่ทุรคา หรือ พระแม่มหิษาสุรมรรทินี เป็นปางหนึ่งของพระปารวตี มีความหมายว่า "ผู้ไม่มีใครเอาชนะได้ (invincible) หรือ ผู้ไม่มีใครก้าวผ่านได้ (impassable)" ไม่ว่าทั้งเทพเจ้า มนุษย์ อสูร แม้แต่พระศิวะ พระพรหม หรือพระวิษณุ ก็ไม่อาจสังหารมหิษาสูรได้ มีเพียงหญิงสาวที่ไม่ได้เกิดอย่างธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในอำนาจทั้งหมดของจักรวาล ซึ่งก็คือพระแม่ทุรคา ซึ่งเกิดจากอำนาจทั้งปวงของเหล่าเทพเจ้า
𝐏𝐚𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢 is the Hindu goddess of power, energy, nourishment, harmony, love, beauty, devotion, and motherhood. She is a physical representation of Mahadevi in her complete form. She is also revered in her appearances as Durga and Kali. She is one of the central deities of the goddess-oriented sect called Shaktism, and the chief goddess in Shaivism. Along with Lakshmi and Saraswati, she forms the Tridevi.

ปารวตี หรือ อุมา เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน ตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่า พระนางเป็นด้านอ่อนโยนและเอาใจใส่ของศักติ พระนางยังแสดงพระองค์เป็นหลายด้าน เรียกว่า "ปาง" แต่ละปางเป็นที่รู้จักด้วยหลายชื่อหลายเรื่องราว พระนางกับพระลักษมีและพระสรัสวดี ประกอบกันเป็นตรีเทวี
𝐕𝐢𝐬𝐡𝐧𝐮 also known as Narayana and Hari, is one of the principal deities of Hinduism. He is the supreme being within Vaishnavism, one of the major traditions within contemporary Hinduism.

พระวิษณุ เป็นเทพเจ้าฮินดูผู้ปกปักรักษาโลก เป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) และได้รับการเคารพบูชาในฐานะพระเป็นเจ้าสูงสุด ในลัทธิไวษณพ ในลักษณะแนวคิดเดียวกันกับพรหมันหรืออาตมัน ในเชิงอภิปรัชญา พระองค์มีอวตารหลายปางที่เป็นที่รู้จัก (เช่น พระราม และพระกฤษณะ) เพื่อพิทักษ์และปกป้องธรรม ในโลกยามที่ถูกทำลาย ในสายสมารตะของฮินดูมีพระวิษณุเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดห้าองค์ที่บูชาในปัญจายตนบูชา
𝐁𝐚𝐡𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐭𝐚 is a Hindu goddess of chastity and fertility in her Maiden aspect, of the incarnation of the Hinglaj. Like other divinities in Gujarat and Rajasthan, Bahuchara is of Charan origin. Devi Bahuchara was the daughter of Bapaldanji Detha. She is also considered the patroness of the hijra community. Her primary temple is located in Becharaji town in Mehsana district of Gujarat, India.

พระแม่พหุชรา เป็นเทพธิดาท้องถิ่นในศาสนาฮินดู ซึ่งมีที่มาและนิยมสักการะบูชาในรัฐคุชราตและรัฐราชสถานของประเทศอินเดีย พระนางได้รับการนับถือในศาสนาฮินดูว่าเป็นเทพีผู้อุปถัมป์คุ้มครองรักษาเหล่าฮิจรา (กะเทย) และเป็นเทพีผู้อุปถัมป์คุ้มครองรักษากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของศาสนาฮินดูและศาสนาท้องถิ่นของเอเชียใต้

You may also like

Back to Top